Stadgar

KRUT/KonstföReningen i UlvsbyTrakten

STADGAR

Reviderat 2009-03-29

§1
Föreningens syfte
Föreningen syfte är ideellt.
Föreningen har till uppgift att inom Ulvsby med omnejd väcka, underhålla och stimulera intresset för konst och kultur, särskilt genom
– att verka för bildning om konst och kultur
– att stimulera till/anordna utställningar för att sammanföra konstutövare och konstpublik

§2
Medlemmar
Föreningen är öppen för alla med intresse för konst och kultur.
Föreningen består av årsmedlemmar.
Grupper och föreningar kan vinna anslutning.
Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet.

§3
Verksamheten
Föreningen stimulerar till/anordnar utställningar, föredrag, studiebesök för att sammanföra konstutövare och konstpublik samt anordnar lotterier.

§4
Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med sju ledamöter, valda av årsmötet.
Styrelsen är beslutmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.

§5
Protokoll
Vid föreningens styrelsemöten skall protokoll föras.

§6
Möten
Kallelse till föreningsmöten skall ske senast åtta dagar före utsatt dag genom personlig kallelse eller genom annons.
Föreningens årsmöte skall hållas före april månads utgång.
Ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsmöte skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före styrelsemötet som förbereder föreningsmötet.

§7
Röstning
Alla beslut fattas med enkel majoritet med undantag av frågor som rör föreningens upplösning eller ändring av stadgarna.
Omröstning sker öppet, om inte sluten begärs.
Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid val då lottning företages.
Vid föreningsmöte äger varje närvarande röstberättigad röst.

§8
Årsmöte
Vid årsmöte skall förekomma

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän
 6. Årsberättelse
 7. Ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse
  Ordförande på ett år
  Sex ledamöter för två år i taget
  Två revisorer
  Valberedning om två personer varav en sammankallande
 11. Fastställande av årsavgiften
 12. Övriga ärenden
 13. Avslutning

§9
Styrelsen
Styrelsen åligger att arbeta enligt de i §1 framförda syftena.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör.
Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen till sig adjungera en eller flera ledamöter.
Styrelsen sammanträder minst en gång om året, på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter så påfodra.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.
Styrelsen åligger
– att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar
– att genom dess ordförande attestera inkomna räkningar
– att bereda ärenden som hänskjuts till styrelsen
– att genom kassaförvaltarens försorg låta uppbära medlemmarnas årsavgifter, föra räkenskaper som avslutas per kalenderår och före den 1 mars nästkommande år överlämna dessa till revisorerna för granskning
– att besluta rörande utställningar och aktiviteter
– att besluta rörande lotterier som föreningen anordnar
– att utse firmatecknare

§10
Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning ej är giltigt, med mindre än att samtliga närvarande röstberättigande därom är ense, eller beslut fattas på två på varandra följande föreningsmöten, därav minst ett årsmöte, och på det föreningsmöte som sist hållits biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade.
Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till något konstens gagnande ändamål varom föreningen äger besluta.

Publicerad: 8 december, 2011.
Uppdaterad:  8 december, 2011.